Utbildning


Grundutbildning


Grundutbildningen till läkare är 5½ år och omfattar 220 högskolepoäng. Utbildningen finns vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund/Malmö, Uppsala, Umeå, samt vid Karolinska Institutet i Stockholm. Utbildningen har både teoretiska och klinisk-praktiska delar, där studenterna får arbeta med patienter. Utbildningens uppläggning varierar mellan orterna. På vissa orter är ämnena mer tydligt åtskilda medan de på andra orter är mer eller mindre integrerade.

Läs mer på respektive universitets hemsida:

AT


Efter avslutad grundutbildning måste alla som vill arbeta som läkare genomgå allmäntjänstgöring (AT). AT pågår under 18-24 månader och är en vidareutbildning under vilken AT-läkaren är anställd och får praktisk erfarenhet av att arbeta som läkare. Tjänstgöringen sker under handledning av specialistkompetenta läkare och skall omfatta minst nio månader invärtesmedicinska- och opererande specialiteter, tre månader psykiatri, samt slutligen sex månader allmänmedicin.

AT avslutas med ett kunskapsprov där läkarens samlade kliniska färdigheter bedöms. Efter avslutad AT och godkänt kunskapsprov erhålls läkarlegitimation. Läkarlegitimationen ger rätt att på egen hand utöva läkaryrket och medför ett stort ansvar för de medicinska konsekvenserna av behandlingen av patienter.

Läs mer om AT och se recensioner av olika AT-tjänster på www.underlakare.se

Mer information hittar du även på läkarförbundets hemsida

ST


De flesta läkare fortsätter efter avslutad AT med specialisttjänstgöring (ST) där man specialiserar sig inom någon läkarspecialitet. Från och med den 1 juli 2006 har en ny indelning av läkarspecialiteterna trätt i kraft och det finns nu 56 olika läkarspecialiteter fördelade på 31 basspecialiteter, 23 grenspecialiteter, samt 2 tilläggspecialiteter.

Till varje specialitet hör en målbeskrivning framtagen av socialstyrelsen i samarbete med ledande företrädare för de olika specialiteterna. Vid anställningens start utarbetas en individuell plan för tjänstgöringstiden, där det anges vad ST-läkaren skall uppnå under anställningstiden. Målbeskrivningen utgör basen för denna plan.

ST-anställningen pågår i fem till sju år. När tjänstgöringstiden är slut och kraven i målbeskrivningen uppfyllda erhålls specialistkompetens inom det valda området.

Läs mer om ST på läkarförbundets hemsida
Dela med dig av "Utbildning" till dina vänner: